INSATSER I SPÅREN AV CORONA GENTEMOT ÄLDRE, RISKGRUPPER OCH ANDRA I UTANFÖRSKAP

MATHANDLING

Tillsammans med Botkyrka kommun fortsatte vårt samordnade matinköp för äldre och riskgrupper under våren. Precis som under hösten så fick målgruppen 70+ ringa in sin beställning i början av veckan för att mot slutet av veckan få den levererad till sin dörr. Vårens handlingar höll ett snitt på 9 per vecka med fler i början av våren för att mot slutet sjunka. Mathandlingen fortgick fram till sista maj då Botkyrka kommun avslutade samordningen då målgruppen hade fått två doser vaccin vilket gjorde att tjänsten inte längre ansågs behövas.


INSATSER UNDER VINTERN

Vi har under vintermånaderna på fredagar haft öppen mottagning för främst EU-migranter på RIA-gården för dusch, klädombyte m.m. Majoriteten har varit kvinnor. Här har vi mött nya ansikten vars levnadsöde vi fått dela en stund. Vi skickade med några uppmuntrande ord om tro och hopp på vägen tillsammans med rena kläder och lite mat samt en lapp på hemspråket om var de kunde ansluta till ”Vinternatt” i city.


SAMVERKANSMÖTEN MELLAN CIVIL- SAMHÄLLET OCH BOTKYRKA KOMMUN

Under våren och fram till och med sommaren har Botkyrka kommun bjudit in till digital mötesplats mellan dem och oss i civilsamhället. Vi har deltagit aktivt i dessa möten och där uppmärksammat utsatthet och brister som uppstått under pandemin samt föreslagit konstruktiva lösningar. Syftet med mötena har varit att tillsammans medverka i en omvärldsanalys i rådande situation och se hur vi tillsammans kan minska de brister vi ser samt delge varandra lösningar och idéer.


VACCINATIONSBUSSEN

Under hösten har vi underlättat för deltagare och RIA-besökare att vaccinera sig. Vi har under flertalet tillfällen kört vår egen minibuss till den mobila vaccinationsbussen i norra Botkyrka för att hjälpa de som haft det svårt att ta sig till en vaccinationscentral. Detta gällde både första och andra sprutan. Väl på plats har vi assisterat de som behövt med att fylla i sin hälsodeklaration och hjälpt till i tolkningen med personal på plats om vad som behövs och vad man ska tänka på.

FYSISK OHÄLSA BLAND UNGDOMAR

I början av 2021 uppmärksammade vi att unga vuxna visade tecken på nedstämdhet till följd av isolering och ensamhet under den rådande pandemins hårda restriktioner. Tillsammans med Skogsängskyrkan i Salem fick vi i uppdrag av huvudmännen att göra en ”Lathund” som skulle ge redskap för ledare i våra kyrkor i dessa frågor. Materialet innehöll enkla råd och tips att använda när man möter unga som drabbats av denna nedstämdhet. Lathunden spreds även via Hela Människans webbplats.

Under våren inbjöds föreningar, föräldrar, kommunens och skolans representanter till digitala föreläsningar kring psykisk ohälsa (Amelie Roolf, ungdomsdiakon) och kriminalitet och unga (Nikoij Djane, kriminolog).

I våra samtal med Botkyrka kommun försökte vi påtala problemet med nedstämdhet som skulle kunna leda till psykisk ohälsa i nya grupper, men även att det fanns risk för ökat alkoholbruk i familjer där föräldrar tvingas arbeta hemma och vad det skulle kunna innebära för svårigheter för barnen som också tvingades vara hemma med föräldrarna

TILLBAKA