IDÉBURET OFFENTLIGT PARTNERSKAP, IOP KVINNA I BOTKYRKA

IOP kvinna i Botkyrka är ett partnerskap mellan Hela Människan, Botkyrka folkhögskola, Studieförbundet Bilda Öst, Arbetsförmedlingen Huddinge Botkyrka Salem och Botkyrka kommun. Målgruppen är utrikesfödda kvinnor i åldern 25-64 år och målsättningen har varit att säkerställa att kvinnorna närmar sig arbetsmarknaden och upplever ett ökat livsutrymme och egenmakt.

Partnerskapet avslutas den sista december 2021. Under de sista åren har Arbetsförmedlingen inte kunnat delta aktivt pga egen omorganisation och samverkan har därför inte fått full kraft. Civilsamhällets parter fortsätter sin samverkan och Hela Människan och Botkyrka kommun kommer att fortsätta dialogen för ett eventuellt framtida samarbete i ny form.


TILLVÄXT KVINNA

Tillväxt kvinna är ett projekt som löpte november 2018 till och med oktober 2021, finansierat av Tillväxtverket och har skötts inom ramen för IOP Kvinna. Partner i projektet var Hela Människan, Botkyrka kommun, Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet HBS och Studieförbundet Bilda.

Projektets målgrupp och målsättning har varit i enlighet med IOP Kvinna. Deltagande kvinnor är hos oss i arbetsträning och får dessutom möjlighet till ett utökat utbud av stärkande insatser och jobbmatchning.

Under projekttiden har projektet tagit emot totalt 267 deltagare vilket motsvarar 74 % av målet på 360. Anledningen till att vi inte nådde till det planerade målet var att deltagarinflödet blev lägre än tänkt. Detta berodde bland annat på den pågående pandemin, Arbetsförmedlingens reformeringsarbete och omorganisering inom Arbetsförmedlingens lokala organisation. Totala antal avslutade deltagare i projektet är 247 varav 42 avslutades till jobb/studier, vilket motsvarar 17 %, målet var minst 20 %.

Pandemin har kraftigt påverkat projektet, både avseende inskriv- ning av deltagare och även i verksamhet. Mycket skulle ha skett i olika grupper som tyvärr har blivit inställda eller avslutade i förtid under året och vi har inte kunnat starta nya.


SVENSKA I BUTIK

För fjärde året fortsatte, inom IOP Kvinna, samarbetet med Botkyrka folkhögskola och den ettåriga kursen ”Svenska i butik. Deltagarna har studerat svenska och matematik på folkhögskolan varvat med praktik i våra butiker. Under praktiken har de övat på och lärt sig olika moment i butiksarbetet, tränat yrkessvenska för butik samt haft personalledda gruppsamlingar med olika ämnen. Under vårterminen ingår en fem veckor lång praktik i extern butik inom handeln. Samarbete fortsätter framgent även om IOP Kvinna avslutats. Under året har arbetsgruppen fokuserat på att utveckla gruppträffar och se hur praktiken kan utökas.

Målet med ”Svenska i Butik” är att deltagarna ska få relevanta kunskaper om och praktisk erfarenhet av butiksarbete, utvecklade språkkunskaper i svenska, ökad självkännedom samt förbättrade möjligheter att kunna få jobb.


KVINNA INFÖR ARBETE

När IOP Kvinna närmade sig sitt slut sökte vi möjligheter att bibehålla och utöka kunskapen om just denna målgrupp. Vi såg på olika sätt att finansiera ett fortsatt arbete. Vi sökte och fick pengar till en förstudie inom ESF, med förhoppning om framtida projektpengar.

En projektledare anställdes för att driva förstudien under 6 måna- der. Vi hade turen att få en oerhört kompetent projektledare som efterlämnat en robust förstudie. Projektledaren har även satt i gång nätverk både nationellt och internationellt för att kunna söka medel framöver via EFS+.


TILLBAKA