STÖD ATT VÄXA

Hela Människan i Huddinge, Botkyrka och Salem har ett rikt och omfattande arbete som tydligt anknyter till ändamålet. På olika sätt har mycket av fokus legat på att se resurser och förmågor hos varje enskild människa och därmed bidra till att de får stöd att växa.

Nedan ges exempel på verksamheter utifrån rubriker i verksamhetsplanen för 2021

- Möta behov, socialt, andligt och materiellt Ett exempel är Riagården som är en öppen mötesplats för människor som befinner sig i olika former av utsatta livssituationer. På Riagården är det möjligt att äta frukost i ordnad miljö, få tillgång till stödsamtal och även hjälp med myndighetskontakter, att ta sig till sjukvården etc.

Ett annat arbete som intensifierats senaste åren är vår sociala livsmedelsbutik och vårt arbete med matbanken. Avtal har tecknats med flera större matbutiker där blivande matsvinn hämtas av våra chaufförer. Genom vår matbank har vi kunnat dela ut livsmedel till personer i tuff ekonomisk ut- satthet och genom personligt medlemskap i vår sociala livsmedelsbutik har andra per- soner i utsatthet fått möjlighet att handla livsmedel till väldigt förmånliga priser.

Under pandemin har vi dels stöttat kommunen med att ordna mathandling till äldre för att skydda dem från smitta, dels ordnat med egna transporter till vaccinationsplatser för våra målgrupper

- Ge redskap för förändrade livssituationer Under året har vi i alla möten strävat efter att se människan och mötas i ögonhöjd. För oss är varje människa unik och vi har nyfiket lyssnat på hens egen livsberättelse. Det vet vi ökar förutsättningarna för att hens liv blir mer begripligt, hanterbart och meningsfullt vilket vi alltid strävar efter i varje möte och verksamhet.

- Erbjuda plats för gemenskap och växande I verksamheten arbetsträning och socialt företagande har bland annat nya grupper startat med temat” Skapa Gott Liv”. I Tullinge startades en språkgrupp under hösten med samtal kring boken ”Hälsa i Sverige”.

Språkvandringar i samverkan mellan Hela Människan, Huddinge församling och Stuv- stakyrkan har fortsatt skett under året. Återkommande familjedagar och ensamma föräldrar/barn-läger har också genomförts under året.

Våra secondhandbutiker i Tumba och Stuvsta har under året, trots pågående pandemi, erbjudit ett flertal arbetstränings- platser för deltagarna och försäljningen har givit ett mycket gott årsresultat.

Mycket mer om Hela Människans breda arbete finns att läsa i fortsättningen av denna verksamhetsberättelse. I slutet finns styrelsens förvaltningsberättelse med resultat och balansredovisningar. Nämnas bör att resultatet för året är väsentligt bättre än vad som budgeterats.

Styrelsen vill uttrycka ett varmt tack till alla som ihärdigt och med stort tålamod arbetat i och för Hela Människan detta år, för goda hjärtan och för ett gediget engagemang.

Tommy Aronsson Styrelseordförande

TILLBAKA